2007. március 25., vasárnap

Gyümölcsoltó BoldogasszonyGyümölcsoltó Boldogasszony. Így nevezi a magyar nép ezt a mai ünnepet.

Közel kétezer éve egy ilyen tavaszi napon történt, hogy

„…elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, a melynek neve Názáreth, egy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária. És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között. Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?! És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az Ő nevét JÉZUSNAK. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hívattatik; és néki adja az Úristen a Dávidnak, az Ő atyjának, királyi székét; És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az Ő királyságának vége nem lészen! Monda pedig Mária az angyalnak: Mi módon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek? És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, azért a mi születik is szentnek hívatik, Isten Fiának. És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja néki, a kit meddőnek hívtak: Mert az Istennél semmi sem lehetetlen. Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne őtőle az angyal.” (Lukács 1,26-38)

A Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén Máriának ajánlom ezt a kerti naplót, amit ezennel megnyitok. S arra kérem őt, kérje meg Szent Fiát – aki nem csak megteremtette ezt a gyönyörű világot, hanem a mai napon megtestesülésével is megszentelte azt – adja meg, hogy ez a napló az Ő dicsőségét és dicséretét szolgálja, s áldja meg minden olvasóját.

1 megjegyzés:

MXwm írta...

És áldja meg e szép kert gondozóit!